Scroll Top

VIRALLISET SÄÄNNÖT

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on FC Santa Claus Napapiiri ry
Perustettu joulukuun 8. päivänä 1994
Kotipaikka Rovaniemi
Toimialue Rovaniemen seutukunta
Seuran kieli suomi
Seura kuuluu jäsenenä Suomen Palloliitto – Finlands Bollfördbund ry:hyn, josta näissä säännöissä käytetään lyhennystä SPL.

Seuran tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia liikuntaharrastusta, erityisesti jalkapalloilua toimialueellaan tavoitteena jäsenistön ruumiillisen, henkisen ja sosiaalisen kunnon kehittäminen.

Tarkoitustaan seura toteuttaa tarjoamalla jäsenilleen:
– kilpailutoimintaa;
– harjoitus-, koulutus-, valmennus- ja kasvatustoimintaa;
– tiedotus- ja valistustoimintaa, sekä
– kuntoliikuntaa ja muuten vastaavaa toimintaa
– välittämällä jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja –asusteita.
Seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja omistaa ja ylläpitää urheilulaitoksia.
Aatteellisen toimintansa tukemiseksi seura voi järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia, rahankeräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa kustannus- ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa.
Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran ja SPL:n sääntöjä ja sääntöihin perustuvia määräyksiä.
Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.
Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.
Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen kannattajajäsenmaksun.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät maksa jäsenmaksua.
Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

Jäsenellä on oikeus erota seurasta, jos hän on tehnyt siitä kirjallisen ilmoituksen seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittanut siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.

Johtokunta voi erottaa seurasta jäsenen, joka laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen tai toimii seuran sääntöjen vastaisesti.

Seuran päätösvaltaa käyttää seuran kokous. Seuran kokoukseen voidaan osallistua johtokunnan tai seuran kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Seura pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta, vuosikokouksen maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokouksen loka-marraskuussa johtokunnan tarkemmin määräämänä ajankohtana.
Vuosikokouksessa:
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkistajaa ja ääntenlaskijat (2).
2. todetaan kokouksen laillisuus,
3. esitetään toiminta- ja tilikertomuksen tilin-/toiminnantarkastuslausuntoineen edelliseltä toimikaudelta,
4. päätetään edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta,
5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille sekä
6. käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.
Syyskokouksessa:
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkistajaa ja ääntenlaskijat (2).
2. todetaan kokouksen laillisuus,
3. määrätään varsinaisten ja kannattavien henkilö- ja yhteisöjäsenten liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle,
4. valitaan johtokuntaan jäsenet pykälän 12 mukaisesti. Valitaan johtokunnan sihteeri. Valitaan kaksi tilintarkastajaa / toiminnantarkastajaa ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet seuraavaksi vuodeksi.
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle
6. käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.

Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin säädetä. Vaalissa ja suljetussa lippuäänestyksessä äänten mennessä tasan ratkaistaan asia arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.
Jokaisella viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä on yksi ääni.
Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit on jätettävä tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta ja ne on palautettava johtokunnalle lausunnolla varustettuna kahta (2) viikkoa ennen kokousta.

Seuran kokouksen kutsuu koolle johtokunta. Kutsu seuran kaikkiin kokouksiin on toimitettava seuran jäsenille joko kirjallisesti, sähköpostilla tai seuran kotipaikkakunnalla leviävässä sanomalehdessä julkaistavalla ilmoituksella vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.
Varsinaisessa seuran kokouksessa käsiteltäväksi aiottu asia on ilmoitettava johtokunnalle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Jos kokouksessa aiotaan päättää asioista, joista yhdistyslain tai näiden sääntöjen mukaan on kokouskutsussa mainittava, on niistä tehtävä esitys johtokunnalle ennen kokouskutsun julkaisemista.
Ylimääräinen kokous pidetään, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi taikka yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä erikseen ilmoitettua asiaa varten sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii. Viimeksi mainitussa tapauksessa kokous on kutsuttava koolle kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai heistä toinen yhdessä seurasihteerin tai toiminnanjohtajan kanssa.

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema johtokunta.
Johtokuntaan kuuluu 6 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä, jotka valitaan syyskokouksessa. Johtokunnan jäsenten ja varajäsenten toimintakausi on kaksi vuotta niin, että puolet heistä on vuosittain erovuorossa. Johtokunnan jäsenistä yksi valitaan johtokunnan puheenjohtajaksi, yksi varapuheenjohtajaksi ja yksi sihteeriksi yhden vuoden toimikaudeksi. Syyskokous tekee valinnat. Johtokunnan sihteeriksi voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolinen henkilö ilman äänioikeutta. Erovuoroinen johtokunnan jäsen voi tulla uudelleen valituksi johtokuntaan.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä heiltä vaatii.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja kolme muuta johtokunnan jäsentä on läsnä.
Johtokunnan tehtävänä on erityisesti:
1. Toimia seuran toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksena ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.
2. Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.
3. Vahvistaa mahdollisen tehtäväjaon keskuudessaan.
4. Vastaa seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.
5. Vastata Suomen Palloliiton sääntöjen ja sääntöihin perustuvien ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista.
6. Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista.
7. Pitää jäsenluetteloa.
8. Hoitaa seuran taloutta.
9. Valita tarvittaessa sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.
10. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.
11. Luovuttaa tilit tilintarkastajille/toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukausi ennen vuosikokousta.

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan vuosikokouksessa, jos kokouskutsussa on muutosehdotuksesta mainittu ja vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) kokouksen äänioikeutetuista jäsenistä muutosehdotusta kannattaa.

Päätös seuran purkamisesta tehdään kahdessa perättäisessä vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä seuran kokouksessa, samalla äänimäärällä kuin edellisessä pykälässä on mainittu sääntöjen muuttamisesta.

Jos seura puretaan, päättää viimeinen kokous, miten seuran varat on käytettävä jalkapalloilun edistämiseksi, johon tarkoitukseen seuran varat ilman muuta on myös käytettävä seuran tullessa lakkautetuksi.

Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslakia.

FCSCJ Seuran viralliset säännöt (PDF-dokumentti, 40,1 KB)

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.